kancelaria@legepartners.szczecin.pl - tel. 501 396 147

OFERTA

  • występowanie w imieniu Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, urzędami i innymi organami administracji publicznej
  • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji prawnych (również telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej)
  • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych i środków odwoławczych
  • reprezentowanie i pomoc w negocjacjach
  • reprezentowanie Klienta przed sądami polubownymi oraz w mediacji
  • przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie procesu zakładania spółek i innych osób prawnych
  • sporządzenie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych
  • opracowanie projektów aktów prawnych w tym: umów, porozumień, uchwał, statutów, regulaminów i zarządzeń
  • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym

Szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług jest zawsze dostosowany do specyfiki, potrzeb i oczekiwań Klienta.